Geef het wachtwoord dat bij uw gebruikersnaam hoort.

Algemene voorwaarden

Tot stand gekomen op 1 juli 2015.

Algemene Voorwaarden Blijnder, gevestigd aan Admiraal de Ruyterstraat 18, 3282XE, te Oud beijerland, ingeschreven bij de KvK onder nummer 63090732.

De website SocialeKaart.care is een initiatief van en ontwikkeld door Blijnder.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Blijnder: Blijnder, ingeschreven bij de KvK onder nummer 63090732.
Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Blijnder voor of ten behoeve van de gebruiker heeft verricht.
Vergoeding: De financiële vergoeding die de gebruiker voor het gebruik van de software applicatie met Blijnder is overeengekomen.
Overeenkomst: De overeenkomst tussen Blijnder en de gebruiker op grond waarvan de gebruiker gebruikrecht voor de software applicatie verkrijgt.
Gebruiker: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en wenst te beschikken over het gebruik van de software applicatie.
Gebrek: Een fout in de software applicatie of een gebeurtenis die ertoe leidt dat de software applicatie niet adequaat functioneert, dan wel er tot toe leidt dat de software applicatie niet beschikbaar is voor gebruik.
Updates: Een nieuwe release van de software applicatie, waarin tot dan toe bekende gebreken zijn verwijderd en/of een beperkte verbetering of uitbreiding van de bestaande functionaliteit heeft plaatsgevonden.

Artikel 1 - Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor de Overeenkomst gesloten tussen Blijnder en de Gebruiker, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Blijnder, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Blijnder en de Gebruiker in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Blijnder zijn overeengekomen.

Artikel 2 - Duur en beëindiging abonnement

Gebruik van de software applicatie is kosteloos. In dit geval aanvaardt de Gebruiker de mogelijkheid dat er reclame wordt getoond bij het gebruik van de software applicatie.

De Gebruiker heeft te allen tijde de keuze om een betaald abonnement af te sluiten.

Indien de Gebruiker een betaald abonnement afsluit, verkrijgt de Gebruiker toegang tot het gebruik van extra functionaliteiten van de software applicatie. Daarnaast zal er bij het gebruik van de software applicatie geen reclame worden getoond.

Het abonnement van de Gebruiker wordt na het aflopen van het abonnement niet verlengd en eindigt van rechtswege.

Blijnder zal alvorens het abonnement afloopt de Gebruiker op de hoogte stellen en de mogelijkheid geven om het abonnement te verlengen. De Gebruiker heeft de keuze om het abonnement te verlengen. Blijnder kan het abonnement niet voor de Gebruiker verlengen.

De Gebruiker kan het abonnement niet tussentijds opzeggen. De Gebruiker heeft op grond hiervan nimmer recht op restitutie van de vergoeding voor het gebruik van de software applicatie.

Artikel 3 - NHG en LHV

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om via de website van de NHG of LHV in te loggen in socialekaart.care. De Gebruiker krijgt door het inloggen via de portaalwebsite van NHG of LHV toegang tot de software applicatie van Blijnder.

Indien de Gebruiker via de website NHG of LHV toegang tot de software applicatie krijgt, verstrekt Blijnder de toegang tot het gebruik van de software applicatie en/of de extra functionaliteiten voor de software applicatie.

NHG of LHV fungeert slechts in de hoedanigheid als tussenpersoon. Indien de Gebruiker via de website van HAWEB toegang krijgt tot de software applicatie en akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, komt er een overeenkomst tussen Blijnder en de Gebruiker tot stand. NHG en LHV is nimmer bij de totstandkoming van deze overeenkomst betrokken en/of het verschaffen van de toegang tot het gebruik van de software applicatie.

Artikel 4 - Toegang tot gebruik software applicatie en functionaliteiten

De Gebruiker krijgt na inschrijving de inloggegevens van Blijnder waarmee de Gebruiker toegang heeft tot het gebruik van de software applicatie.

De Gebruiker krijgt per direct toegang tot het gebruik van de extra functionaliteiten voor de software applicatie nadat de Gebruiker de betaling heeft voldaan.

Blijnder zal de Gebruiker via een internetverbinding de software applicatie beschikbaar stellen en beschikbaar houden voor gebruik.

Indien de Gebruiker ondanks het verstrekken van de nodige gegevens en het voldoen van de betaling geen toegang heeft gekregen tot het gebruik van de software applicatie en/of de extra functionaliteiten voor de software applicatie, dient de Gebruiker Blijnder een redelijk termijn te bieden om de Gebruiker alsnog toegang te verschaffen tot het gebruik van de software applicatie en/of de extra functionaliteiten voor de software applicatie.

Artikel 5 - Intellectuele eigendom software applicatie

Blijnder behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

De intellectuele eigendomsrechten voor de software applicatie en de Updates van de software applicatie komen toe aan Blijnder.

De intellectuele eigendomsrechten van de gegevens, informatie en data die de Gebruiker heeft ingevoerd in de software applicatie komen toe aan Blijnder.

Blijnder behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 6 - Gebruiksvoorwaarden software applicatie

Blijnder verschaft de Gebruiker het volledige en niet-overdraagbare gebruik van de software applicatie.

Het gebruiksrecht kent onder meer de volgende beperkingen:

  • het is Gebruiker niet toegestaan de software applicatie en de documentatie in gebruik te geven aan derden of deze ten behoeve van derden te gebruiken;
  • het is Gebruiker niet toegestaan de software applicatie en de documentatie te wijzigen, of aan te passen;
  • het is Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van (intellectuele) eigendom uit de software applicatie en de documentatie te verwijderen;
  • het is de Gebruiker niet toegestaan de gebruiksrechten voor de software applicatie aan een derde over te dragen of inzicht hierin te verlenen.

Artikel 7 - Gebreken software applicatie

De Gebruiker is gehouden de software applicatie binnen één week nadat hij toegang heeft tot het gebruik van de software applicatie en de extra functionaliteiten voor de software applicatie te onderzoeken of de applicatie conform de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden, functioneert.

Gebreken behoort de Gebruiker binnen drie werkdagen na ontdekking ervan aan Blijnder te melden.

Indien de Gebruiker een Gebrek meldt, dan zal Blijnder er voor inspannen dit Gebrek bij de volgende Update van de software applicatie wordt meegenomen, mits dit gebrek valide is.

Het recht op herstel van de software applicatie bij een Update komt te vervallen indien Gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Gebruiker en Blijnder binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het Gebrek.

Artikel 8 - Update(s) software applicatie

Blijnder kan van tijd tot tijd Updates uitbrengen in verband met het onderhoud aan of het optimaliseren van de software applicatie . Hiertoe behoeft Blijnder geen (schriftelijke) toestemming van de Gebruiker.

Blijnder werkt haar software applicatie, met inbegrip van de content-bibliotheek, doorlopend bij. Blijnder test doorlopend diverse aspecten van haar software applicatie, met inbegrip van de website, gebruikersinterfaces, serviceniveaus, abonnementen, promoties, levering en prijzen.

Blijnder behoudt het recht voor om de Gebruiker zonder kennisgeving op te nemen in of uit te sluiten van deze tests.

Blijnder behoudt het recht haar software applicatie regelmatig en, geheel naar eigen inzicht, te wijzigen. Daarnaast behoudt Blijnder het recht voor om de wijze waarop de service wordt aangeboden te wijzigingen.

Artikel 9 - Verplichtingen Gebruiker

Blijnder garandeert dat het verschaffen van toegang tot de software applicatie geen inbreuk maakt op rechten van derden.

Gebruiker zal ervoor zorgdragen dat zijn personeel op adequate wijze zal zijn opgeleid en geïnformeerd over de werking van de software applicatie.

Gebruiker zal in het bijzonder zorgdragen voor adequate informatie aan en contractuele afspraken met externe gebruikers die, via het internet, zonder feitelijke tussenkomst van de Gebruiker, handelingen verrichten waarbij tevens gebruik wordt gemaakt van de software applicatie, over de risico's verbonden aan het gebruik van een geautomatiseerd systeem voor het uitvoeren van transacties en daarmee samenhangende diensten.

Artikel 10 - Gegevens en informatie

Het verzenden en opslaan van (verwijzings) gegevens en informatie via datacommunicatielijnen zoals telefoonlijnen, kabel of draadloze verbindingen, geschiedt onder verantwoordelijkheid en voor risico van de Gebruiker die zich van die communicatiemethode bedient.

Indien de Gebruiker gebruikt maakt van internetverbindingen, is haar verantwoordelijkheid en risico op schade beperkt tot de garanties en aansprakelijkheden die de (netwerk)leverancier verstrekt en dekt, tenzij de aansprakelijkheid bij een andere partij ligt door foutief handelen.

Gebruiker dient zorg te dragen voor de naleving van de voorwaarden die op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens en andere regelgeving worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens.

Tevens dient de Gebruiker er zorg voor te dragen dat het gebruik van de gegevens die zijn opgeslagen in SocialeKaart.care geschiedt overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens en dat de Gebruiker zorg draagt voor de naleving van de Wet beschermingpersoonsgegevens.

Gebruiker verschaft enkel toegang tot de persoonsgegevens aan haar werknemers voor zover dit nodig is voor het verrichten van haar werkzaamheden.

Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade voortvloeiende uit of verband houdend met het handelen in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 11 - Weigering, blokkering of verwijdering account

Blijnder heeft het recht zonder opgave van redenen een account te weigeren, blokkeren en/of te verwijderen van de Website. Derden kunnen Blijnder verzoeken om een account te verwijderen.

De Gebruiker aanvaardt de mogelijkheid dat een account kan worden geweigerd, geblokkeerd, verwijderd.

Artikel 12 - Prijzen en tarieven

De prijzen en tarieven zijn in euro's uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Van alle bijkomende kosten zal Blijnder tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Gebruiker opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Gebruiker door kunnen worden berekend.

Artikel 13 - Betaling

Betaling dient vooraf middels iDeal te geschieden, tenzij anders overeengekomen. Blijnder zal de Gebruiker nadat de betaling is voldaan, de Gebruiker per e-mail een factuur sturen.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 14 - Incassokosten

Indien de Gebruiker in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Gebruiker. In ieder geval is de Gebruiker incassokosten verschuldigd.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Blijnder in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 40 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Gebruiker.

Artikel 15 - Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Blijnder of de Gebruiker worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Blijnder geen invloed kan uitoefenen en waardoor Blijnder niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Blijnder in redelijkheid niet van de Gebruiker mag worden verlangd.

Blijnder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Blijnder zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel Blijnder als de Gebruiker kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Blijnder zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Artikel 16 - Aansprakelijkheid

Het gebruik van de software applicatie geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Blijnder is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Blijnder.

Blijnder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Gebruiker.

De aansprakelijkheidsbeperking vervalt wanneer:

  • De schade is veroorzaakt door schending van de intellectuele eigendomsrechten;
  • De schade is veroorzaakt door opzet of schuld van de nalatige/onrechtmatige handelende partij;
  • De schade voortvloeit uit aanspraken van derden ten gevolgen van dood of letsel.

Indien de Gebruiker ten gevolge van een Gebrek of direct gerelateerd aan een Gebrek schade lijdt, is Blijnder nimmer aansprakelijk voor deze schade, tenzij deze schade is ontstaan door grove schuld of opzet van Blijnder.

Blijnder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Blijnder is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Blijnder kenbaar behoorde te zijn.

Indien Blijnder aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Blijnder beperkt tot maximaal € 1.000 of tot het bedrag waarop de door Blijnder aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Blijnder overeenkomstig de verzekering draagt.

De Gebruiker dient de schade waarvoor Blijnder aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Blijnder te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Blijnder vervalt binnen één jaar nadat de Gebruiker bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 17 - Vrijwaring

De Gebruiker vrijwaart Blijnder voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met het van de software applicatie schade lijden en welke aan de Gebruiker toerekenbaar is.

Gebruiker vrijwaart Blijnder ter zake van alle aanspraken van derden met betrekking tot de verwerking van door Gebruiker of ten behoeve van Gebruiker ter beschikking gestelde gegevens, waaronder persoonsgegevens. Gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud van de gegevens.

Indien Blijnder door derden mocht worden aangesproken, dan is de Gebruiker gehouden Blijnder zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Blijnder en derden komen verder voor rekening en risico van de Gebruiker.

Artikel 18 - Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Blijnder en de door Blijnder (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 19 - Geheimhouding

Zowel Blijnder als de Gebruiker zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de overeenkomst en/of bij het gebruik van de software applicatie kennis is genomen.

Artikel 20 - Privacy en cookies

De gegevens en informatie die de Gebruiker aan Blijnder verstrekt en Blijnder verzamelt, zal Blijnder zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Blijnder mag de persoonsgegevens van de Gebruiker uitsluitend gebruiken in het kader van het verstrekken van de toegang tot de software applicatie of het afhandelen van een klacht.

Bij het bezoeken van onze website kan Blijnder informatie van de Gebruiker over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies. Deze gegevens zal Blijnder niet delen met 3e partijen.

De informatie die Blijnder verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Blijnder gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Blijnder zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Blijnder niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Gebruiker niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De Gebruiker gaat akkoord dat Blijnder de Gebruiker voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Gebruiker niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Gebruiker dit kenbaar maken.

Blijnder behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Gebruiker geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 21 - Wijziging algemene voorwaarden

Blijnder heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

Blijnder zal de Gebruiker per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Gebruiker op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Gebruiker het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 22 - Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Blijnder partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Gebruiker zijn woonplaats in het buitenland heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Geschillen tussen Blijnder en de Gebruiker zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.